PaulCamper

Kaderovereenkomst MANGOPAY-betalingsdienst

Algemene Voorwaarden

Overeengekomen tussen:

De klant, een volledig handelingsbekwame en meerderjarige natuurlijke persoon, woonachtig in een EU-lidstaat of een staat binnen de Europese Economische Ruimte, of in een ander land waar gelijkwaardige regels gelden met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, of een rechtspersoon in één van deze staten, namens hem/haar handelend voor commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele doeleinden, als verkoper van goederen of diensten op de Website,

hierna genoemd “de Verkoper”, aan de ene kant; en

MANGOPAY S.A., een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met een kapitaal van 2.000.000 euro, maatschappelijke zetel te 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, en geregistreerd in het Luxemburgse Handelsregister met nummer B173459, en door de Luxemburgse Toezichthouder op de Financiële Sector (CSSF) te 110 route d’Arlon L-1150 Luxemburg, www.cssf.lu, goedgekeurd als e-geldinstelling, inclusief vergunning voor het aanbieden van diensten rondom betaalrekeningen, en geautoriseerd om zaken te doen in Europa,

hierna “de Dienstverlener”, aan de andere kant;

hierna samen de “Partijen” genoemd.

Voorwoord

De Verkoper wordt aangeraden om deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die samen de “Kaderovereenkomst” vormen, en op de Website aan de Verkoper zijn gecommuniceerd, zorgvuldig door te lezen, voor deze te aanvaarden.

De Verkoper is ervan op de hoogte gesteld dat de taal die wordt gebruikt voor de communicatie met de Dienstverlener Frans, Engels of Duits is.

 1. Definities

In het kader hiervan worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

Banken: kredietinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de door de Dienstverlener opgehaalde fondsen namens de Verkoper. Deze fondsen worden aangehouden op een tegoedrekening die voor dit doel is geopend. Momenteel is de aangewezen instelling ING Luxemburg. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om enige andere kredietinstelling uit en EU-lidstaat of EER-staat te kiezen. De huidige lijst met geselecteerde kredietinstellingen is op verzoek beschikbaar bij de Dienstverlener.


Koper: elke juridische entiteit of rechtspersoon die producten of diensten heeft gekocht die te koop worden aangeboden op de Website, en bij de betaling hiervan Geaccepteerde Betaalmethoden heeft gebruikt.

Kaart: bank-, betaal of creditkaart die gekoppeld is aan één van de volgende netwerken: Visa, MasterCard of CB.

Geaccepteerde Betaalmethoden: betalingen met een Kaart, d.m.v. bankoverschrijving, of d.m.v. enige andere door de Dienstverlener geaccepteerde methode voor het betalen van de aankoopprijs van producten die via de Website worden gekocht, naar de Betaalrekening die de Verkoper aanhoudt bij de Dienstverlener.

Europese Economische Ruimte: de economische ruimte die bestaat uit de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) – IJsland, Liechtenstein en Noorwegen – en alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Algemene Voorwaarden: het huidige document.

Prijsvoorwaarden: het document met daarin alle door de Verkoper te betalen kosten voor het gebruik en beheer van de Betaalrekening, in het bijzonder voor het overschrijven van fondsen en transacties die worden uitgevoerd in verband met de Betaalrekening. De Prijsvoorwaarden zijn opgenomen in de prijzen op de Website, in de Algemene Voorwaarden van de Website.

Bijzondere voorwaarden: het formulier dat de Verkoper op de Website moet invullen, met name ten aanzien van de Prijsvoorwaarden die van toepassing zijn op de betaaldiensten.

Algemene Voorwaarden van de Website: de algemene voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de Website, zoals overeengekomen door de gebruiker van de Website en het Platform, met name ten aanzien van de toegang tot de Website.

Kaderovereenkomst: de kaderovereenkomst voor de betaaldienst die wordt gesloten op basis van deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Betaalrekening of Rekening: Rekening die namens de Verkoper door de Dienstverlener wordt beheerd en die wordt gebruikt voor het uitvoeren van Betaaltransacties. De Betaalrekening mag in geen geval worden vergeleken met een depositorekening.

Verkoper: een juridische entiteit of natuurlijke persoon die namens zichzelf handelt als verkoper van goederen en/of diensten op de Website.

Platform: het bedrijf dat de Website exploiteert. Het Platform bereidt voor, faciliteert, en adviseert Verkopers met als doel het afsluiten van de Kaderovereenkomst via de Website. De Dienstverlener heeft het Platform aangesteld als agent voor haar betalingsdiensten (in de zin van Art. 4, paragraaf 24 van de Europese Betaaldienstenrichtlijn I, 2007/64/EC van 13 november 2007) bij de Luxemburgse Toezichthouder op de Financiële Sector (CSSF). De Dienstverlener blijft jegens de verkopers verantwoordelijk voor alle betaalactiviteiten die aan het als agent optredende Platform worden gedelegeerd.

Werkdag: een kalenderdag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, waarop de betalingsinfrastructuur van deze landen en gebruikte Banken regulier werken.

Betalingstransactie: een overschrijving van geld van de Betaalrekening van een Verkoper naar zijn/ haar normale bankrekening. De Dienstverlener initieert Betalingstransacties automatisch en zonder verdere betrokkenheid van de Verkoper, in alle gevallen waar geldbedragen volledig beschikbaar zijn, verminderd met de vergoedingen die de Verkoper conform deze Kaderovereenkomst verschuldigd is.

Website: de website met de URL www.paulcamper.nl of andere bijbehorende Topleveldomeinen die door het Platform worden geëxploiteerd.

Verkoper: een persoon die goederen verkoopt via de Website, en namens wie er een Betaalrekening is geopend voor het ontvangen van betalingen van Kopers.

 1. Doel

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel om de voorwaarden vast te stellen waaronder de Dienstverlener betaaldiensten levert aan de Verkoper, in ruil voor vergoedingen die in Artikel 17 van dit document worden beschreven, en conform de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden.

Deze betalingsdiensten omvatten:

 • Het openen en beheren van een Betaalrekening,
 • Bijschrijvingen op de Betaalrekening: registratie van fondsen die door Kopers worden overgemaakt door middel van Geaccepteerde Betalingsmethodes,
 • Afschrijvingen van de Betaalrekening: de uitvoering van overschrijvingen naar de bankrekening van de Verkoper (Betalingstransactie), het innen van vergoedingen die conform deze Kaderovereenkomst verschuldigd zijn, het terugstorten van overschrijvingen van fondsen die een Koper door middel van geaccepteerde Betalingsmethodes heeft gedaan.

Op de Rekening zijn geen mogelijkheden om rood te staan, voorschotten, kredieten, of kortingen van toepassing.

De Dienstverlener heeft het Platform geautoriseerd om het afsluiten van deze Kaderovereenkomst met elke Verkoper te faciliteren, en om de Verkopers tijdens hun relatie met de Dienstverlener te ondersteunen. De Dienstverlener blijft jegens de Verkopers verantwoordelijk voor alle betaalactiviteiten die aan het Platform worden gedelegeerd.

Deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden vormen de volledige Kaderovereenkomst tussen de Partijen voor het gebruik van betalingsdiensten en het openen en het beheer van de Betaalrekening door de Dienstverlener.

De Verkoper kan op elk moment, en zonder kosten, een kopie van deze documenten inzien door de Website te bezoeken. In het geval er een geschil ontstaat tussen de Partijen, heeft de Kaderovereenkomst voorrang.

 1. Openen van een Rekening

3.1 Voorwaarden die zijn vereist voorafgaand aan het openen van een Rekening

Elke natuurlijke persoon die minstens 18 (achttien) jaar oud en handelingsbekwaam is, evenals elke rechtspersoon, inwoner van, of geregistreerd in een EU-lidstaat, of in een staat die deel uitmaakt van de EER, of in een ander land waar gelijkwaardige regels gelden met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kan een aanvraag indienen voor het openen van een Rekening, op voorwaarde dat de persoon op de Website als Verkoper geregistreerd staat.

3.2 Procedure voor de registratie en het openen van een Rekening

De Verkoper dient de Dienstverlener via het Platform over het volgende te informeren:

 • zijn/haar achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en nationaliteit (voor natuurlijke personen), of
 • de bedrijfsnaam, bedrijfsvorm, kapitaal, het adres van de maatschappelijke zetel, een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, de identiteit van partners en bestuursleden, alsmede een lijst met de begunstigde eigenaren, zoals gedefinieerd in regelgeving, een bedrijfsregistratiecertificaat dat niet ouder is dan drie maanden, en de statuten (voor rechtspersonen),

als deze informatie niet al aan het Platform is verstrekt, of als de Verkoper het Platform geen toestemming geeft om deze informatie door te geven aan de Dienstverlener.

Op grond van wetgeving ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme, is de Dienstverlener verplicht om elke Verkoper te identificeren, en om met betrekking hiertoe bepaalde documenten en informatie op te vragen.

Van Verkopers die als natuurlijke personen optreden vereist de Dienstverlener ten minste de volgende documenten:

 • een kopie van een geldig officieel document waaruit de identiteit van de Verkoper blijkt (bijv. identiteitskaart, rijbewijs, en, voor personen uit een ander land, die zich in de Europese Unie bevinden, een paspoort),
 • een origineel exemplaar of een kopie van een uittreksel uit het officiële register, niet ouder dan drie maanden, waarop de registratie van de Verkoper in het nationale handelsregister staat vermeld, of bij enige andere organisatie waar de Verkoper zich verplicht moet registreren.


De vereiste documenten voor Verkopers die een rechtspersoon zijn, zijn in overeenstemming met het voorgaande, de volgende:

 • een origineel exemplaar of een kopie van een uittreksel uit het officiële register, niet ouder dan drie maanden, met daarop de naam, juridische structuur, adres van de maatschappelijke zetel, en identiteit van de partners en bestuursleden, genoemd in paragrafen 1° en 2° van Artikel R. 123-54 van de Commerciële Codes, of vergelijkbare codes in andere landen;
 • een kopie van de Statuten en alle besluiten tot benoeming van de gecertificeerde ware wettelijke vertegenwoordiger;
 • een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger, en, in voorkomend geval, van de begunstigde eigenaar.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Dienstverlener de mogelijkheid behoudt om op enig moment enige aanvullende documenten op te vragen met betrekking tot de Verkoper, de begunstigde eigenaar, of een specifieke Betalingstransactie.

De Verkoper verstrekt informatie over de bankrekening met betrekking tot een rekening die in zijn/haar naam is geopend bij een bank die is gevestigd in een EU-lidstaat of in een staat die deel uitmaakt van de EER, of in een ander land waar gelijkwaardige regels gelden met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Betalingstransacties zullen vanaf de Betaalrekening enkel worden uitgevoerd naar dergelijke bankrekeningen.

Na het zorgvuldig doorlezen van de Kaderovereenkomst dient de Verkoper deze conform de op de Website beschreven procedures te accepteren, en alle informatie en ondersteunende documenten die door de Dienstverlener van hem/haar worden gevraagd, te verstrekken via het Platform. Door in te stemmen met de voorwaarden van de Kaderovereenkomst, accepteert de Verkoper dat het Platform zijn/haar aanvraag tot registratie als Verkoper, en alle ontvangen ondersteunende documenten, door zal geven aan de Dienstverlener.

Enkel de Dienstverlener kan – binnen een inspectieperiode van drie (3) Werkdagen – de registratie van de Verkoper als klant van de Dienstverlener accepteren, en een Rekening openen in zijn/haar naam. De Dienstverlener kan, zonder opgaaf van redenen, en zonder dat de Verkoper recht heeft op compensatie, een aanvraag tot registratie en het openen van een Rekening, weigeren. Na voltooiing van de inspectie zal de Dienstverlener het Platform informeren over de uitkomst. Het Platform zal de Verkoper in overeenstemming met de op de Website beschreven voorwaarden, informeren over de uitkomst.

De Verkoper verklaart ten tijde van de overdracht van zijn/haar registratieverzoek naar het Platform, en voor de gehele duur van de Kaderovereenkomst:

 • (a) dat hij/zij ten minste 18 (achttien) jaar oud is, en handelingsbekwaam, of dat zijn/ haar structuur rechtsgeldig onderdeel uitmaakt van een bedrijf,

 • (b) dat hij/zij in zijn/haar eigen naam handelt;
 • (c) dat alle informatie die ten tijde van zijn/haar registratie is verstrekt oprecht, accuraat, en actueel is.

Het gebruik van een Betaalrekening kan naar eigen goeddunken van de Dienstverlener worden beperkt, zonder dat de Dienstverlener besluiten hierover hoeft te rechtvaardigen aan de betreffende Verkoper.

Na als klant van de Dienstverlener te zijn geregistreerd, kan de Verkoper inloggen met zijn/haar Website-account en -wachtwoord. De Verkoper is volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar inloggegevens. Hij/zij stemt ermee in om nooit de naam of inloggegevens van andere personen te gebruiken, en om zijn/haar inloggegevens niet bekend te maken aan een derde partij. De Verkoper stemt ermee in om het Platform onmiddellijk te informeren wanneer hij/zij vermoedt dat zijn/haar inloggegevens ongeautoriseerd zijn of worden gebruikt. Hij/zij is als enige verantwoordelijk voor enig gebruik van zijn/haar inloggegevens.

 1. Werking van de Betaalrekening

De bedragen die door Kopers door middel van geaccepteerde Betalingsmethodes worden overgeschreven worden gecrediteerd op de Betaalrekening die namens de aangewezen Verkoper is geopend.

De bedragen die van de Betaalrekening worden afgeschreven komen voort uit

 1. het afschrijven van Betalingstransacties naar normale bankrekeningen die op naam van de Verkoper zijn geopend bij een bank waarop toezicht rust door een Autoriteit van een EU-lidstaat of EER-staat, of een ander land waar gelijkwaardige regels gelden met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
 2. het door de Dienstverlener innen van de vergoedingen die conform het Kadercontract door de Verkoper verschuldigd zijn, of,
 3. het terugstorten van betalingen van Kopers door middel van geaccepteerde Betaalmethodes.
 4. Registratie van bedragen die door middel van geaccepteerde Betaalmethodes zijn betaald door Kopers, en zijn gecrediteerd op de Rekening

Betalingen van goederen of diensten die door een Koper op de Website worden aangeschaft kunnen in één of meer termijnen worden gedaan door middel van geaccepteerde Betaalmethodes. Als de Koper een dergelijke transactie wil uitvoeren, logt de Koper in op de Website, en geeft de koper op een hiervoor bedoelde betaalpagina de opdracht om deze transactie uit te voeren. Bij elke betaling kan de Koper worden gevraagd om, ter controle door de uitgever van de Kaart een eenmalige code in te voeren die naar zijn/haar mobiele telefoon is gestuurd. In voorkomend geval is het de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener om naar eigen goeddunken betalingen te weigeren, zonder dat hier rechten op schadevergoeding uit voortkomen. De overschrijving van fondsen per Kaart wordt uitgevoerd door de instelling die de Kaart heeft uitgegeven. Elk geschil ten aanzien van dergelijke overschrijvingen dient te worden voorgelegd aan de voorgenoemde instelling. De Dienstverlener is niet geautoriseerd om dergelijke overschrijvingen te annuleren.


De Verkoper is geïnformeerd dat de acceptatie van een betaalopdracht voor een betaling door middel van een geaccepteerde Betaalmethode door de Dienstverlener niet garandeert dat de Verkoper de bijbehorende fondsen op zijn/haar Rekening ontvangt. De registratie van fondsen op de Betaalrekening van de Verkoper gebeurt op voorwaarde dat de fondsen, minus de in de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen vergoedingen, daadwerkelijk door de Dienstverlener worden ontvangen.

Als fondsen om technische redenen niet worden ontvangen, doet de Dienstverlener zijn uiterste best om de transactie te voltooien. Als de fondsen om andere redenen niet worden ontvangen, informeert de Dienstverlener de Verkoper binnen 48 uur dat het niet gelukt is om de Rekening van de Verkoper met het verwachte bedrag te crediteren, zodat hij/zij contact op kan nemen met de Koper.

In het geval dat de overdracht van fondsen door middel van een op de Rekening van de Verkoper geregistreerde Kaart wordt geannuleerd door de uitgever van de Kaart, vanwege een geschil met de Koper, dan stemt de Verkoper ermee in dat de Dienstverlening overdrachten van fondsen per Kaart mag terugdraaien door het bijbehorende bedrag af te schrijven van de Betaalrekening. De Verkoper erkent dat dergelijke geschillen tot maximaal 13 maanden na de afschrijvingsdatum op de rekening waaraan de betreffende Kaart is gekoppeld, kunnen worden voorgelegd aan de uitgever van de Kaart. De Dienstverlener mag, als er onvoldoende fondsen op de Rekening staan, en om een dergelijke terugdraaiing uit te voeren, Betaaltransacties terugdraaien, schorsen, of annuleren, of, indien nodig, de rechten van de Verkoper overnemen en de door de Koper verschuldigde bedragen op enige andere manier innen.

4.2 Terugbetaling

De Verkoper mag de Dienstverlener op elk moment de instructie geven om een overdracht van fondsen door middel van geaccepteerde Betaalmethoden te annuleren om een aangewezen Koper de aankoopprijs van goederen en diensten terug te betalen, onder de door elke Verkoper aangenomen verkoopvoorwaarden. De Verkoper identificeert zichzelf op de Website aan de hand van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Op zijn/haar persoonlijke account op de Website geeft de Verkoper het bedrag aan dat moet worden terugbetaald aan de Koper, alsmede enige andere benodigde informatie.

Bij betalingen per Kaart wordt de terugbetaling door de Dienstverlener uitgevoerd door de Kaart van de Koper binnen vijf werkdagen na ontvangst van het terugbetalingsverzoek te crediteren, binnen de regels van elk netwerk. Bij andere geaccepteerde Betaalmethoden betaalt de Dienstverlener de Koper terug naar/via de geaccepteerde Betaalmethode die de Koper heeft gebruikt voor zijn/haar betaling. Als de Dienstverlener voor het uitvoeren van een terugbetaling de bankgegevens van een Koper nodig heeft, neemt het Platform contact op met de Koper, en informeert het Platform de Dienstverlener vervolgens over deze bankgegevens.

4.3 Uitvoering van Betalingstransacties

De bedragen die op de Betaalrekening worden gecrediteerd worden automatisch overgemaakt naar de bankrekening van de Verkoper – na aftrek van de door de Verkoper onder deze Kaderovereenkomst verschuldigde vergoedingen – zodra is voldaan aan de volgende voorwaarden:


 • De gekochte goederen waarvoor de bedragen zijn betaald zijn volgens de bezorgdienst afgeleverd bij de Koper; en
 • de annuleringsperiode van 14 dagen is verstreken, zonder dat de Koper van dit annuleringsrecht gebruik heeft gemaakt.

Zodra is voldaan aan deze voorwaarden, maakt de Dienstverlener het betreffende bedrag automatisch over van de Betaalrekening naar de bankrekening van de Verkoper, zonder dat de Verkoper hier verder iets voor hoeft te doen.

 1. Het blokkeren van inloggegevens, transactiegeschillen, en rapportage

5.1 Het blokkeren van inloggegevens

De Betaalrekening is alleen toegankelijk via de Website, en maakt gebruik van dezelfde inloggegevens als voor de toegang tot de persoonlijke Website-accounts van elke Verkoper. Daarom dient te Verkoper het Platform onverwijld in kennis te stellen bij verlies of diefstal van zijn/haar inloggegevens, verduistering, of enig ongeautoriseerd gebruik van deze gegevens of van zijn/haar gegevens, om deze inloggegevens te laten blokkeren. Het verzoek tot blokkeren dient te worden gedaan in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Website.

Het Platform voert het verzoek tot blokkeren van de betreffende inloggegevens voor de Website uit in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Website. Aangezien de Betaalrekening alleen toegankelijk is via de Website, is de rekening na het blokkeren van de inloggegevens niet toegankelijk. Het Platform informeert de Dienstverlener onverwijld over het blokkeren van de inloggegevens voor de Website. Omdat het ongeautoriseerde gebruik van inloggegevens normaal gesproken niet kan leiden tot misbruik van de Betaalrekening, worden Betaaltransacties meestal niet gestaakt vanwege het blokkeren van inloggegevens. Desalniettemin kan de Dienstverlener de Betaalrekening in overleg met het Platform toch blokkeren, als bijzondere omstandigheden het blokkeren van de Rekening en het stopzetten van Betaaltransacties rechtvaardigen.

De Dienstverlener en het Platform kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige gevolgen van het blokkeren naar aanleiding van een fax of e-mail die niet door de Verkoper zijn verzonden.

5.2 Bezwaar maken tegen een Transactie

Bij eventuele klachten met betrekking tot Betaaltransacties die als onderdeel van deze Kaderovereenkomst worden uitgevoerd door de Dienstverlener, wordt de Verkoper aangeraden om contact op te nemen met de klantenservice van het Platform, of via het adres dat voor dit doel in de Algemene Voorwaarden van de Website staat vermeld.

Als een Betaaltransactie door de Dienstverlener wordt uitgevoerd, en hier fouten in zitten die aan de Dienstverlener te wijten zijn, wordt de Betaaltransactie geannuleerd en wordt de Rekening teruggebracht naar de situatie van voor het uitvoeren van de Betaaltransactie. De Betaaltransactie wordt daarna opnieuw uitgevoerd, maar nu correct.

Verkopers die bezwaar willen maken tegen transacties die niet door hen zijn geautoriseerd dienen zo snel mogelijk nadat zij deze afwijking hebben opgemerkt telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van het Platform, en niet later dan acht (8) weken na de registratie van de transactie op de Rekening. Het Platform is ervoor verantwoordelijk om het geschil onverwijld door te geven aan de Dienstverlener. Na validatie van de legitimiteit van het verzoek dat door het Platform aan de Dienstverlener is gestuurd, annuleert de Dienstverlener de transactie, en wordt er een tijdelijke creditering toegepast op de Rekening, om deze terug te brengen naar de staat waarbij de betwiste transactie niet zou zijn uitgevoerd. Na een onderzoek naar de validiteit van het geschil doet de Dienstverlener aanpassingen aan de Rekening, en is de Dienstverlener bevoegd om enige Rekeningregistratie die ten onrechte is uitgevoerd terug te draaien.

Bij onterechte bezwaren tegen een Betaaltransactie kunnen kosten worden geïnd die in de Bijzondere Voorwaarden staan beschreven.

5.3 Rapportage

De Verkoper heeft op elk moment toegang tot zijn/haar persoonlijke pagina op de Website, met daarop de geldbedragen die op zijn/haar Rekening zijn gecrediteerd, maar nog niet zijn overgemaakt naar zijn/haar bankrekening, omdat nog niet volledig is voldaan aan de voorwaarden uit Art. 4.3.

De Verkoper kan op zijn/haar persoonlijke pagina op de Website een overzicht inzien van Betalingstransacties die vanaf de Rekening zijn uitgevoerd. Hij/zij wordt verzocht deze lijst met Betaaltransacties zorgvuldig door te nemen.

Op schriftelijk verzoek maakt de Dienstverlener een maandelijks Rekeningoverzicht beschikbaar voor de afgelopen dertien (13) maanden.

 1. Wijziging van de Kaderovereenkomst

De Dienstverlener behoudt zich op elk gewenst moment het recht voor om de Kaderovereenkomst te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden voorafgaand aan inwerkingtreding door het Platform toegankelijk gemaakt voor alle Verkopers.

Elke verkoper mag de voorgestelde wijzigingen weigeren, en dient in dat geval de klantenservice van het Platform schriftelijk op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.

Bij het weigeren van de wijzigingen door de Verkoper, leidt deze weigering tot de beëindiging van de Kaderovereenkomst, zonder kosten, en tot het overschrijven van het geld op de Betaalrekening naar de bankrekening van de Verkoper.

Als de Verkoper de wijzigingen niet weigert, wordt de relatie tussen de Partijen beheerst door de nieuwe versie van de Kaderovereenkomst. Het is daarom belangrijk dat de Verkoper zijn/haar e-mails regelmatig leest, en ook de Kaderovereenkomst die op enig moment via de Website beschikbaar is, regelmatig doorneemt.

 1. Beveiliging

De Dienstverlener streeft ernaar haar diensten aan te bieden conform de toepasselijke wet- en regelgeving en de standaard praktijken uit de branche. De Dienstverlener zal met name alles in het werk stellen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van de Verkoper te garanderen, in overeenstemming met geldende voorschriften.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Rekening tijdelijk te blokkeren om technische, beveiligings- of onderhoudsredenen, zonder dat hier enig recht op compensatie uit voortvloeit. De Dienstverlener streeft ernaar dit type onderbrekingen te beperken tot enkel de onderbrekingen die strikt noodzakelijk zijn.

De Dienstverlener is jegens de Verkoper echter niet aansprakelijk voor enige fouten, omissies, onderbrekingen of vertragingen in bewerkingen die via de Website worden uitgevoerd en voortkomen uit ongeautoriseerde toegang tot de Website. De Dienstverlener kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige diefstal, verlies, of ongeautoriseerde communicatie van gegevens, voortkomend uit ongeautoriseerde toegang tot de Website. Bovendien is de Dienstverlener niet betrokken bij de rechtsverhouding tussen de Koper en de Verkoper. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten, tekortkomingen, of nalatigheid van de Koper of Verkoper jegens elkaar.

Het Platform is verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens die tijdens het gebruik van de Website worden uitgewisseld, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Website. De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens die als onderdeel van deze Kaderovereenkomst met de Verkoper worden uitgewisseld voor het aanmaken en beheren van zijn/haar Rekening, alsmede enige Betaaltransacties in verband met de Rekening.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener

De Dienstverlener zal op geen enkele manier ingrijpen in juridische en zakelijke relaties, of bij enige geschillen tussen de Verkoper en de Koper of tussen de Verkoper en het Platform. De Dienstverlener zal geen controle uitoefenen op de naleving, veiligheid, rechtmatigheid, eigenschappen, en gepastheid van de producten waarop een Betaaltransactie betrekking heeft.

Transacties die worden uitgevoerd door een Verkoper vormen de basis voor een contract dat direct tussen de Verkoper en de desbetreffende Koper wordt aangegaan. Daarom kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de ondermaatse uitvoering van de daaruit voortvloeiende verplichtingen of voor enige schade voor de Verkoper.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de Kaderovereenkomst is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens een Verkoper beperkt tot de compensatie voor directe schades, zoals bedoeld in de toepasselijke regelgeving.

 1. Verplichtingen van de Verkoper


De Verkoper garandeert dat geen enkel element van zijn/haar profiel op de Website van invloed is op de rechten van derde partijen of in strijd met de wet, openbare orde, en goede zeden.

De Verkoper verbindt zich ertoe om:

 1. De Kaderovereenkomst NIET illegaal uit te voeren of in omstandigheden waardoor de Website waarschijnlijk wordt beschadigd, uitgeschakeld, overbelast, of gewijzigd; 
 2. De identiteit van een andere persoon NIET na te bootsen en zijn/haar identiteit of leeftijd NIET te vervalsen of verbergen of een valse identiteit te creëren;
 3. GEEN persoonlijke gegevens of informatie met betrekking tot een derde partij te verspreiden, zoals adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, bankpasnummers, enzovoort.
 4. De Dienstverlener heeft, zonder afbreuk te doen aan juridische stappen ondernomen door derden, het recht om persoonlijk juridische stappen te ondernemen die bedoeld zijn om de schade te herstellen die de Dienstverlener persoonlijk heeft geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Kaderovereenkomst door de Verkoper.

Als de Verkoper zich niet houdt aan zijn/haar verplichtingen mag de Dienstverlener alle gepaste maatregelen nemen om de betreffende acties te stoppen. De Dienstverlener heeft ook het recht om de toegang van de Verkoper tot zijn/haar Rekening te schorsen, op te heffen en/of te blokkeren.

 1. Looptijd en beëindiging

Deze Kaderovereenkomst is afgesloten voor onbepaalde termijn. De Overeenkomst treedt in werking op de datum dat deze door de Verkoper wordt aanvaard.

De Verkoper mag de Kaderovereenkomst op enig moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen. De Dienstverlener mag de Kaderovereenkomst op enig moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Bij een dergelijke beëindiging wordt ook de Rekening opgeheven.

Om de Kaderovereenkomst te beëindigen dient elke partij de andere Partij een kennisgeving te sturen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, of per e-mail. De kennisgeving van beëindiging door een Verkoper dient de worden verstuurd naar het aan het begin van deze Algemene Voorwaarden vermelde postadres van de Dienstverlener, of naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Na de beëindiging van de Dienstenovereenkomst zal het tegoed op de Rekening na aftrek van verschuldigde en aan de Dienstverlener te betalen vergoedingen zonder onnodige vertraging worden overgemaakt naar de Bankrekening van de Verkoper, maar altijd uiterlijk binnen 13 maanden na deze beëindiging. Na het overmaken van het betreffende bedrag naar de bankrekening van de Verkoper heeft de Dienstverlener geen verdere verplichtingen jegens de Verkoper.

Bij ernstige overtredingen of fraude die is toe te schrijven aan de Verkoper, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Kaderovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en per e-mail te beëindigen, vergezeld van een aangetekende brief met ontvangstbewijs.


In het geval van nieuwe omstandigheden die van invloed zijn op het vermogen van een Partij om zich te houden aan de Kaderovereenkomst is hierbij voorzien dat de Kaderovereenkomst automatisch wordt beëindigd.

 1. Herroepingsrecht

Een verkoper die niet handelt voor professionele doeleinden (consument) heeft 14 (veertien) kalenderdagen de tijd om zich te beroepen op zijn/haar herroepingsrecht, zonder hierbij een reden aan te hoeven geven of enige boete te hoeven betalen. De herroepingsperiode vangt aan op de datum van de registratie als Verkoper.

De Verkoper dient zijn/haar herroepingsverzoek binnen de gestelde termijn telefonisch of per e-mail door te geven aan de klantenservice en daarnaast een bevestigingsbrief te sturen naar de klantenservice van het Platform.

Op grond van dit herroepingsrecht wordt de Kaderovereenkomst in dergelijke gevallen zonder kosten beëindigd.

 1. Regels met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De Dienstverlener is onderhevig aan alle Luxemburgse en Duitse regelgeving met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Op grond van de bepalingen uit de Luxemburgse en Duitse wetgeving met betrekking tot de deelname van financiële instellingen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten, dient de Dienstverlener van elke Verkoper informatie te verzamelen over zakelijke transacties of relaties en de oorsprong, het doel, en de bestemming van de transactie, of het openen van de Rekening. Bovendien dient de Dienstverlener alle nodige zorgvuldigheid toe te passen voor het identificeren van de Verkoper, en, indien nodig, de begunstigde eigenaar van de Rekening en/of hieraan verbonden Betaaltransacties.

De Verkoper erkent dat de Dienstverlener het gebruik van inloggegevens, toegang tot een Rekening, of het uitvoeren van een transactie op enig moment mag stopzetten of uitstellen bij het ontbreken van voldoende informatie over het doel of de aard hiervan. De Verkoper wordt er hierbij van op de hoogte gesteld dat transacties die als onderdeel van deze Kaderoverkomst worden uitgevoerd kunnen zijn onderworpen aan het recht op openbaarmaking van de nationale financiële inlichtingeneenheid.

De Verkoper heeft, in overeenstemming met geldende voorschriften, recht op inzage in alle uitgegeven informatie die betrekking heeft op de Verkoper, mits dit recht op toegang het doel van het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet ondermijnt.

Er kunnen geen strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen worden ondernomen, noch kunnen er enige professionele sancties worden ingesteld tegen de Dienstverlener of haar managers en medewerkers, die vermoedens te goeder trouw melden aan hun nationale autoriteit.

 1. Persoonlijke gegevens en beroepsgeheim

Persoonlijke gegevens die de Verkoper verstrekt bij het openen van zijn/haar Rekening worden door de Dienstverlener gebruikt voor het beheren van zijn/haar Rekening en Betaaltransacties.

De Verkoper accepteert dat zijn/haar persoonlijke gegevens en informatie die door de Dienstverlener worden verzameld als onderdeel van deze Kaderovereenkomst, kunnen worden verstuurd naar operationele leveranciers waarmee de Dienstverlener een contractuele relatie heeft met als enige doel het uitvoeren van Betaaltransacties en diensten, op voorwaarde dat deze derde partijen die persoonsgegevens ontvangen onderworpen zijn aan regelgeving waarmee een voldoende hoog niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. De lijst met derde partijen die informatie kunnen ontvangen over Verkopers is op verzoek op te vragen bij de compliance officer van de Dienstverlener, middels het sturen van een e-mail naar het volgende adres: [email protected] Deze informatie wordt door de Dienstverlener of enig voor dit doel geautoriseerde bedrijf bewaard conform wettelijke en reglementaire bepalingen.

De Verkoper wordt op de hoogte gesteld voorafgaand aan enige overdracht van zijn/haar persoonsgegevens naar buiten de Europese Unie. In dergelijke gevallen streeft de Dienstverlener ernaar om de geldende regelgeving te respecteren en om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstuurde gegevens te garanderen.

Voor bepaalde informatie die door de Dienstverlener wordt verzameld en bewaard als onderdeel van deze Kaderovereenkomst geldt het recht op inzage en correctie. Elke Verkoper kan te allen tijde een kopie aanvragen van informatie die op hem/haar betrekking heeft, door een e-mail te sturen naar de klantenservice van de Dienstverlener: [email protected] De Verkoper kan door middel van een brief aan de Dienstverlener (adres in de koptekst van deze Kaderovereenkomst) verzoeken om deze informatie te verwijderen of te corrigeren. Hij/zij kan te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële mededelingen door dit eenvoudigweg aan de Dienstverlener te laten weten. De Verkoper zal de Dienstverlener in kennis stellen van wijzigingen aan zijn/haar contactgegevens door middel van het versturen van een e-mail of een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

De Dienstverlener bewaart persoonlijke informatie en gegevens, afhankelijk van het doel van elk type van gegevensverwerking, gedurende de maximale wettelijke of reglementaire termijn.

De voorwaarden voor het verzamelen, bewaren, en toegang tot persoonsgegevens die door het Platform worden verzameld, en die onder haar verantwoordelijkheid worden verzameld bij het benaderen van de Website, worden beheerst door de Algemene Voorwaarden van de Website en de voorwaarden uit het via de Website te raadplegen Privacybeleid.

 1. Overmacht

De Partijen zullen bij vertragingen of niet-uitvoering niet aansprakelijk worden gehouden, of noch worden geacht niet te hebben voldaan aan deze Kaderovereenkomst, als de oorzaak hiervan verband houdt met overmacht, zoals gedefinieerd in jurisprudentie van Franse rechtbanken.

 1. Bescherming van fondsen

De fondsen van de Verkoper zijn beschermd tegen alle aanspraken van andere schuldeisers van de Dienstverlener, waaronder tegen handhavingsprocedures of insolventieprocedures tegen de Dienstverlener.

De fondsen van de Verkoper worden aan het einde van elke Werkdag gestort op een bankrekening bij een Bank, en worden hierdoor afgeschermd.

 1. Niet-overdraagbaarheid

De Kaderovereenkomst mag door de Verkoper noch geheel, noch gedeeltelijk worden overgedragen, met of zonder lading. Daarom is het de Verkoper niet toegestaan om rechten of verplichtingen die hij/zij hieronder heeft over te dragen aan een derde partij. Bij overtreding van dit verbod kan de Verkoper, in aanvulling op de onmiddellijke beëindiging van deze Kaderovereenkomst, aansprakelijk worden gesteld door de Dienstverlener.

 1. Vergoedingen

De diensten die als onderdeel van deze Kaderovereenkomst worden aangeboden, worden namens de Dienstverlener door het Platform gefactureerd conform de Bijzondere Voorwaarden. De specifieke prijsstelling van elk type aanbod staat uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden.

Alle vergoedingen die door de Verkoper verschuldigd zijn worden door de Dienstverlener automatisch afgetrokken van de Betaalrekening, conform de Bijzondere Voorwaarden.

 1. Overeenkomst met betrekking tot het bewijs

Alle gegevens die op een permanente, betrouwbare, en veilige manier worden aangehouden in de computerdatabase van de Dienstverlener, in het bijzonder met betrekking tot betalingsopdrachten en bevestigingen die zijn ontvangen door de Verkoper, verstuurde berichten, opname- en Betaaltransacties, gaan tussen de partijen voor, totdat het tegendeel bewezen is.

 1. Klachten

De Verkoper wordt aangeraden om klachten in te dienen bij de op de Website aangegeven klantenservice.

Klachten anders dan bedoeld in Artikel 5.2 met betrekking tot het afsluiten, het uitvoeren, of de beëindiging van de Kaderovereenkomst dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te worden ingediend bij de Dienstverlener (adres in de koptekst van deze Kaderovereenkomst), of per e-mail naar het volgende e-mailadres:  [email protected]m.

Als de Verkoper van mening is dat het antwoord onbevredigend is, of er na een maand vanaf het versturen van de brief of de e-mail naar de Dienstverlener nog geen reactie is gegeven, kan hij/zij zich wenden tot de Toezichthouder voor de Financiële Sector (CSSF) door een brief te sturen naar 110 route d’Arlon L-1150 Luxemburg, of door een e-mail te sturen naar: [email protected]

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Behalve bij de toepassing van wetgeving met betrekking tot de openbare orde (alleen van toepassing binnen de strikte grenzen van het doel hiervan), wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Kaderovereenkomst is onderworpen aan de Franse wetgeving, en dat enig geschil tussen de Partijen over de Kaderovereenkomst zal vallen onder de jurisdictie van bevoegde Franse rechtbanken. Verplichte rechten ter bescherming van consumenten worden door deze bepaling niet aangetast.

 1. Scheidbaarheidsclausule

Indien bepalingen uit deze Kaderovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, worden deze bepalingen als nooit geschreven beschouwd, maar laat dit de overige bepalingen onverlet.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze Kaderovereenkomst verouderd zijn, of door een wet, regel, of definitieve uitspraak van een competente rechter als zodanig wordt/worden beschouwd, blijven de overige bepalingen bindend, en behouden deze hun reikwijdte. Bepalingen die nietig worden verklaard zullen worden vervangen door bepalingen die qua betekenis en reikwijdte het dichtste in de buurt komen van de oorspronkelijk overeengekomen bepalingen.